Förandliga din mat av Swami B.A. Paramadvaiti

Sen innan man börjar äta kan man tala eller tänka en tacksamhetsbön, till exempel: ”Tack Krishna, och tack Moder Jord, för att ni gett mig denna prasadam som håller mig vid liv så att jag kan arbeta för kärleken.”

Klicka här för att läsa hela boken

OIDA, Den ständigt återkommande psykologin

Vad är skillnaden mellan den primitiva och den moderna människan? Svaret är, ingen. Båda två tänker, känner och önskar. Båda hör om sina förfäder, ber, trummar, dansar och undrar hur livet manifesterade sig. Båda ser sitt beroende av elementen, som vatten, eld och luft. Båda ser tack vare solen och äter tack vare moder jord. Båda lär sig hur man ska bete sig sinsemellan, att vara tacksam till föräldrarna och lärarna och att vara medlidsam med de som är beroende av en själv.

Klicka här för att läsa hela boken

Mystiska Krafter

Mystiska krafter – ett mål att sträva efter?

Käre vän, många människor talar om yoga nuförtiden. Yoga betyder förening. förening med sanningen, med fullkomligheten; det betyder att rena sig och ta sig ur okunnigheten. Det är det som är det viktiga här i livet. Men man hör också talas om yogier som kan utveckla mystiska krafter, och det fnns människor som är mycket attraherade till dessa krafter för att de vill härska här i världen.

Klicka här för att läsa hela boken

Medvetande av Swami B.A. Paramadvaiti

Vi måste bli aktivister för det goda. Det fnns så mycket skräp, så mycket grymheter som måste upphöra. Den moderna människan har blivit okänslig; bedövad av berusningsmedel och konsumtion föredrar människan det onda, så att hon till och med glömmer sitt eget bästa och blir direkt eller indirekt ansvarig för det korrupta samhället.

Klicka här för att läsa hela boken

Mantra meditation

Ordet hare, vänder sig till Krishnas andliga energi. Och orden krishna och rama vänder sig till Gudomens Personlighet själv. Namnet krishna betyder "Den mest attraktive” och rama betyder
”Det högsta behaget”. Därför betyder Hare Krishna-mantrat:

Oh, Krishna, som attraherar alla själar, källan till allt behag och Hare,
Krishnas inre energi, var så vänlig och engagera mig i din hängivna tjänst!


Klicka här för att läsa hela boken

Skillnaden mellan kropp och själ

Så för att göra andliga framsteg måste vi förstå att vi är själar som är beroende av Gud, att vi av naturen är älskare av sanningen. Ingen avvikelse från denna väg kan någonsin ligga i vårt intresse. Vi står i skuld till Sanningen; vi är av naturen dyrkare av Sanningen, och detta är det sanna sättet att leva.

Klicka här för att läsa hela boken

Karma av Swami B.A. Paramadvaiti

Själens resa och karmalagen:

I dödsögonblicket skapar de mest förfnade elementen, vilka utgör den subtila kroppen, (sinnet, intelligensen och det falska egot), den subtila formen av nästa grovkropp som den levande varelsen tar i besittning. Och i likhet med larven som förfyttar sig från blad till blad och griper tag i nästa innan den släpper det förra, påbörjas förberedelsen för en ny kropp för den levande varelsen innan
den nuvarande överges.

Klicka här för att läsa hela boken

Murtis gudsgestalter von Swami B.A. Paramadvaiti

Den vediska visdomen är mycket omfattande, och vad som här sagts är endast en introduktion för att man ska kunna förstå det genuina i traditionen av dyrkan av gudsgestalterna. Materialistiska människor inrättar många gånger sina egna bilder som gudsgestalt, för att försöka hävda sitt eget ego i sinnet hos andra. Det fnns också de som spekulerar i att man kan dyrka sina egna idoler, så det är bäst att du aktar dig för imitationer. Sysselsätt dig i stället i tjänsten att dyrka Herren, och ditt liv kommer att bli lyckosamt.

Klicka här för att läsa hela boken

Religion och fanatism

Må denna anda sprida sig överallt, för att Guds lov ska vara ett på alla språk i alla strömningar, för att mörkrets och okunnighetens kraft må övervinnas genom denna stora förening och detta stora växande hos mänskligheten. Och om detta är omöjligt, att åtminstone Du, käre läsare, blir upplyst.

Klicka här för att läsa hela boken

När en älskad dör

På detta sätt pekade vår andlige mästare på att livet och döden är olika trappsteg som Gud använder för att lära oss något. Lycka och lidande, rikedom och fattigdom; allt är aspekter i en värld där alla är lika beroende av nåden. Många gånger innan man erfarit att en älskad har gått bort, lever man på ett ytligt vis, men man borde inte leva så. Man borde istället söka det väsentliga, den heliga essensen i allt.

Klicka här för att läsa hela boken

Frihetens fyra reglerande principer

Den vediska kulturen lär oss att ett sant civiliserat samhälle grundar sig på fyra reglerande principer som varje person bör följa för ett harmoniskt liv under sin vistelse här på jorden. Detta eftersom uppfyllandet av de fyra reglerande principerna är liktydigt med utvecklandet av de fyra främsta dygderna som utgör de grundläggande pelarna i alla sant civiliserade samhällen: barmhärtighet, renhet, självtukt och sanning.

Klicka här för att läsa hela boken

Depression av Swami B.A. Paramadvaiti

- “Hur kan jag styra resurserna som Gud gett mig, så att de verkligen ska gynna alla?”

- “Hur kan jag lyckas göra så att mina handlingar överensstämmer med mitt hjärtas ideal?”

Depression är ingen obotlig sjukdom, men vårt materialistiska samhälle befnner sig mycket långt ifrån att veta hur den ska botas, för i huvudsak är samhället själva orsaken till sjukdomen. Lösningen är att vända sig till den tusenåriga visdomen och samvaro med personer som är försjunkna i hängivenhetens värld.

Klicka här för att läsa hela boken

Cigarett Beroende av Swami B.A. Paramadvaiti

Kära vän, du som är beroende av den sorts napp som de vuxna kallar cigarett… Av fåfänga, status quo, viljan att utmärka sig eller vara stor el ler verka bildad, förde du för första gången denna psykologiska napp till munnen. Kanske var det av någon sorts nyfkenhet, men det var i sjäva verket inte något mindre än en farlig väg för att göra dig beroende av niko tin och fylla tobaksbolagens samvetslösa chefers fickor.

Klicka här för att läsa hela boken

Celibatets Välsignelse

Swami BA Paramadvaiti har levt som munk sen han var 17 år och bevisar med sina djupa insikter, sin glädje och entusiasm hur värdefull man kan bli för andra genom att leva ett liv i celibat.

Klicka här för att läsa hela boken.

Bhagavad Gita - Guds sång

Närhelst och varhelst religionsutövandet avtar, o Bharatas ättling, och irreligiositeten dominerar mer och mer vid den tidpunkten stiger Jag ned. Varje avatar, eller Guds-inkarnation, har en särskild mission, och var och en av dem nämns i uppen barelseskrifterna. Man bör inte acceptera någon som avatara, om han inte omnämns i skrifterna. Det är inte säkert att Herren uppträder endast i Indien.

Klicka här för att läsa hela boken